PRZETARG NIEOGRANICZONY

pn.:

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"

 


Zakopane, dnia 05 czerwca 2020 roku
ZP.272.3.2020

 

INFORMACJA

 

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym pn.:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"

 

 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03 czerwca 2020 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 20-269991-001.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".

 

Ponadto informuję, że w dniu 05 czerwca 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod Nr 2020/S 108-262648.

 

Szczegółową treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można pobrać poniżej w zakładce załączniki w pliku pn. "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - TED".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 18 majaa 2020 roku
ZP.272.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin”

 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) uprzejmie zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył następujący wykonawca:

 

GEO-ART Geodezja i Budownictwo – Justyna Polaczek
ul. Rynek 38
34-470 Czarny Dunajec

 

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową posiadającą najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej w wysokości: 578.100,00 zł brutto oraz terminu gwarancji: 60 m-cy z pośród złożonych ofert w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia a zarazem spełnia wymogi formalne określone w ustawie PZP oraz przedmiotowej SIWZ.

 

Ponadto w niniejszym postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

Lp.

Nazwy i adresy wykonawców

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Liczba punktów

Punktacja łączna

1.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Koratograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Karola Łowińskiego 7E

31-752 Kraków

Łączna cena ofertowa brutto

53,71

93,71

Termin gwarancji

40,00

2.

Geokart – International Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

Łączna cena ofertowa brutto

33,67

57,67

Termin gwarancji

24,00

3.

GEO-ART Geodezja i Budownictwo – Justyna Polaczek

ul. Rynek 38

34-470 Czarny Dunajec

Łączna cena ofertowa brutto

60,00

100,00

Termin gwarancji

40,00

 

Ponadto zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert przetargowych.

 

Pismo z treścią rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Zawiadomienie o wyniku postępowania".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 20 kwietnia 2020 roku
ZP.272.3.2020

 

Wykonawcy ubiegający się
o niniejsze zamówienie publiczne
Wszyscy

 

Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin”

 

Powiat Tatrzański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informuje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wymienione wyżej informacje udostępnia się poniżej w zakładce pliki do pobrania, w postaci pliku pn. "Informacja z otwarcia ofert".

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk


Zakopane, dnia 17 marca 2020 roku
ZP.272.3.2020

 

POWIAT TATRZAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin"

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12 marca 2020 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod nr referencyjnym: 20-128084-001. Szczegółową treść ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Ponadto informuję, że w dniu 17 marca 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, a udostępnione w bazie danych TED pod nr 2020/S 054-128808. Szczegółową treść ogłoszenia TED pod nr 2020/S 054-128808 można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej w zakładce Pliki do pobrania.

 

Jednocześnie w zakładce Pliki do pobrania poniżej, zamawiający udostępnia wykonawcy wzór oferty przetargowej oraz pozostałe wymagane do złożenia oświadczenia i informacje (Załączniki nr 1, nr 3 - 6 do SIWZ) zapisane w edytowalnym formacie Word. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty zapisane w edytowalnym formacie Word są to tylko i wyłącznie materiały pomocnicze i za ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. Dokumentem składającym się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest dokument zapisany i udostępniony wykonawcy w formacie PDF.

 

UWAGA !!!
Nie otwierać pliku pn. „KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5cfd864e-fe68-4874-a86f-ec075bcc3175”.
Jest to typ pliku .asc służący do szyfrowania oferty, który po próbie otwarcia straci swoje właściwości.

 

Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk