Przed nami kolejny rok budżetowy, a w nim zaplanowane wydatki na inwestycje, które planuje w tym roku zrealizować samorząd Powiatu Tatrzańskiego. Mniejszych zadań jest oczywiście bardzo dużo, ale są też inwestycje najważniejsze, a zarazem ze względu na zakres niezbędnych prac będące wyzwaniem. Rozmowa z Piotrem Bąkiem starostą tatrzańskim.

Panie Starosto – rozpoczął się rok 2024 jakie wyzwania inwestycyjne stoją przed Powiatem Tatrzańskim?

Na początku rozmowy zaznaczę, że o ścisłych i dokładnych terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć za wcześnie jeszcze mówić – finalizowane są kwestie pozwoleń i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów. Generalnie w zakresie planów inwestycyjnych na najbliższe lata powiat stoi przed dwoma dużymi wyzwaniami i na nich przede wszystkim będziemy skupiać naszą uwagę.

- Łatwo się domyślić, że jedno z nich to modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych?

Dokładnie tak – Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego kontynuuje tradycje historycznej szkoły przemysłu drzewnego. Blisko 150 lat historii, jedna z najstarszych szkół technicznych w Małopolsce. Najwyższy czas , by uczniowie tej szkoły mogli pobierać naukę w obiekcie o standardzie odpowiadającym innym placówkom oświatowym w XXI wieku. Dziś szkoła znajduje się w historycznym, drewnianym budynku wpisanym do rejestru zabytków. I właśnie z tych powodów nie można tam dokonywać poważniejszych prac modernizacyjnych. Nie mówię o jakiejkolwiek rozbudowie, nawet montaż nowego gniazdka komputerowego jest problemem i wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Przede wszystkim szkoła nie dysponuje budynkami warsztatowymi na odpowiednim poziomie. Przypomnę, że obecnie zajęcia warsztatowe prowadzone są w dwóch budynkach. We własnym obiekcie w kompleksie szkolnym nad brzegiem Potoku Młyniska i na osiedlu Łukaszówki, w baraku wynajmowanym przez od miasta Zakopane.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania o których Pan mówi, zapewne niezbędne są tutaj gruntowe zmiany?

Ta sytuacja wymaga na pewno szybkich i zdecydowanych działań. Mogę poinformować, że jest już gotowa koncepcja nowego budynku. Zakłada ona, żeby na miejscu budynku dawnego internatu i warsztatów nad Potokiem Młyniska wznieść nowoczesny obiekt, który przejmie również część funkcji zabytkowego, głównego budynku szkoły. Nowy obiekt oprócz rozbudowanych warsztatów mieściłby aulę szkolną, salę konferencyjną, dodatkowe sale do nauki, odpowiednią ilość urządzeń sanitarnych i podziemny garaż. Realizacja takiego programu jest koniecznością, aby zapewnić stosowne do obecnych czasów warunki nauczania. A równocześnie – na czym nam również bardzo zależy chcielibyśmy zachować tradycyjne przeznaczenie miejsca w widłach potoków Młyniska i Foluszowego, tak by uzupełniony o funkcje pełnione przez nowy obiekt stary budynek szkolny służył nadal edukacji kolejnych pokoleń podhalańskiej młodzieży. Niestety przygotowując projekt zarząd powiatu zderzył się z szeregiem problemów. Podstawową przeszkodą jest budynek dawnego internatu, który wpisany został przez miasto Zakopane, do gminnej ewidencji zabytków. Budynek ten z punktu widzenia planowanej inwestycji jest wyjątkowo nieszczęśliwie usytuowany, bo znajduje się na środku działki, na której miałby zostać zlokalizowany nowy obiekt szkolny. Trwają dyskusje i rozmowy ze służbami konserwatorskimi, ale na razie nie widać końcowego rozwiązania. Tymczasem dopiero po uzyskaniu uzgodnień konserwatorskich możliwe będzie sformułowanie stosownego wniosku do rady miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiat Tatrzański ma potencjał oraz środki i mógłby przystąpić szybko do działań inwestycyjnych. W tym roku udało się wybudować nową przeprawę mostową, która komunikuje szkołę z ulicą Kasprusie. Wybudowano również nowoczesne boisko szkolne. W 2024 r. będą kontynuowane prace modernizacyjne w starym budynku szkolnym. Ale budowa nowego budynku jest zadaniem kluczowym.

Oprócz Zespołu Szkół Budowlanych poważne prace modernizacyjne zaplanowane zostały w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych oraz w innych obiektach oświatowych i Domu Pomocy Społecznej.

Przejdźmy w takim razie do drugiego ważnego zadania inwestycyjnego, które czeka przed Powiatem Tatrzańskim

Takim tematem jest budynek dawnego sanatorium dra Chramca, obecna siedziba Starostwa Powiatowego. Dla zarządu powiatu priorytetem jest edukacja i zapewnienie optymalnych warunków do nauki w placówkach, dla których powiat jest organem prowadzącym. Teraz nadszedł czas na podniesienie standardu siedziby Starostwa. Budynek przy ul. Chramcówki ma ponad 100 lat i w założeniu nie wznoszono go jako obiektu dla potrzeb administracji publicznej. Konieczne więc jest dostosowanie go do współczesnych wymogów dla podniesienia komfortu obsługi petentów i polepszenia warunków pracy urzędników. Chodzi także o zagospodarowanie terenu, w tym odpowiednie zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz rewitalizację parku.

Niezależnie od tego Powiat Tatrzański czekają również inne, mniejsze, ale ważne inwestycje

Przed nami jest kontynuacja modernizacji dróg powiatowych, budowa chodników w Suchem i w Zębie, przebudowa kolejnych mostów: w Leśnicy i Zakopanem na ul. Powstańców Śląskich. Ważnym zadaniem jest kontynuacja modernizacji drogi Oswalda Balzera. Ta droga służy nie tylko mieszkańcom powiatu, ale także turystom zmierzającym do Morskiego Oka. Wizerunek tej drogi ma istotne znaczenie dla promocji regionu . Zadań inwestycyjnych, z którymi przyjdzie się zmierzyć w tym roku jest niemało. Wydział Infrastruktury na czele z panią mgr Bożeną Stopką-Rapacz jest dobrze przygotowany i na pewno sprosta tym niełatwym wyzwaniom.

Są też zmiany w pracy Starostwa Tatrzańskiego

Tak. Od Nowego Roku wdrażamy pełną, elektroniczną obsługę petentów w naszym starostwie. Od 2 stycznia zlikwidowany zostanie obieg papierowy dokumentów. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom i oprogramowaniu funkcjonował będzie już tylko obieg elektroniczny. Dokument papierowy złożony na dzienniku podawczym zostanie zeskanowany i dalsza jego droga przez wszystkie czynności urzędowe będzie w postaci pliku cyfrowego. Pierwsze tygodnie stycznia mogą więc generować jakieś problemy przy obsłudze administracyjnej. Wdrażanie takiego systemu w urzędzie ze względu na różnorodność zadań i nakładanie się różnych regulacji prawnych jest trudniejsze niż np. w przedsiębiorstwie. Jestem jednak przekonany, że system uda się wdrożyć i po kilku pierwszych dniach będzie funkcjonował bez zarzutu.

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie