Regionalny Ośrodek EFS i Starostwo Powiatowe w Zakopanem

Seminarium animacyjno - informacyjne
nt. pozyskiwania środków w konkursach regionalnych PO KL EFS
w Małopolsce
i Planów Działania na rok 2013

Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie działający przy FRDL MISTiA zapraszają na seminarium informacyjne dotyczące zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym oraz możliwościami wykorzystania wsparcia finansowego w Małopolsce w 2013 roku ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia na rzecz grup defaworyzowanych.

Seminarium odbędzie się dn. 11.02.2013 w godzinach 13.00–17.00, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem (ul. Chramcówki 15). W trakcie i po zakończeniu spotkania będzie można skorzystać z indywidualnej konsultacji doradcy kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS.

Program spotkania:

  • Prezentacja Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie
  • Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego – EFS w nowym okresie projektowania
  • Zasady ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
  • Dokumenty programowe
  • Założenia Planu Działania dla priorytetu IX PO KL w Województwie Małopolskim na rok 2013
  • Charakterystyka „małych grantów”- zasady ogólne - Konkurs 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich
  • Konkurs 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
  • Omówienie wniosku aplikacyjnego do PO KL
  • Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 8 luty 2013 r. pod nr telefonu: 12 633 13 06 lub 18 20 23917.

Fundusze Unijne