Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego  w 2020r. 

1. Starosta Tatrzański zaprasza organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późń. zmianami) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2020.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka  komisji i przesłanie go do dnia 18 listopada 2019r. na adres Starostwa Powiatowego w Zakopanem , ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane lub złożenie go na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem. O terminie złożenia formularza drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa. Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – NPP”

4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy j/w dokona Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Komisja -formularz-zgloszeniowy.doc)Komisja -formularz-zgloszeniowy.doc37 kB