Obowiązki stowarzyszeń i fundacji
Masz stowarzyszenie/ fundację złóż oświadczenie
Szanowni Państwo,


ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy.

Starosta Tatrzański, który na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) - 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) - 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach pełni nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem, pok. 21, tel. 18 20 239 20

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obszary ryzyka

działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

-  działalności fundacji/stowarzyszeń zagranicznych mających siedzibę za granicą i tworzących przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Zagraniczne ugrupowania terrorystyczne mogą podszywać się pod legalne podmioty, jak np. fundacje/stowarzyszenia i pozyskiwać fundusze na cele o charakterze terrorystycznym.

- powiązania osobowych z państwami wysokiego ryzyka ;

Fundacje/stowarzyszenia mające powiązania osobowe kontakty z podmiotami pochodzącymi z krajów podwyższonego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Rozporządzenie delegowane Komisji UE 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz lista FATF).

- udzielanie pomocy humanitarnej na obszarach obarczonych dużym ryzykiem ;

Fundacje/stowarzyszenia świadczące pomoc humanitarną na obszarach obarczonych dużym ryzykiem, gdzie mają miejsce konflikty zbrojne, bądź są obecne niepaństwowe grupy zbrojne lub osoby będące terrorystami. Konkretne zagrożenia zależą od wielu czynników, m.in. od profesjonalizmu organizacji typu non-profit czy też sytuacji w kraju, w którym jest świadczona pomoc, w tym od politycznej dynamiki danego konfliktu.

- reprezentowanie fundacji/stowarzyszenia przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (ang. PEP – Politically Exposed Persons). Na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG należy zidentyfikować czy w skład zarządu lub innego organu zarządzającego wchodzą osoby o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, pkt 11 i 12 ustawy.

- powiązania osobowe członków zarządu fundacji/stowarzyszenia z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

- prowadzenia działalności pod adresem tzw. biura wirtualnego;

- podjęcia przez fundację/stowarzyszenie działalności gospodarczej niezgodnej ze statutem;

- liczne źródła pozyskiwania funduszy;

Liczne źródła pozyskiwania funduszy umożliwiają ukrycie transferowania wartości majątkowych pochodzących z nielegalnej działalności do organizacji typu non-profit w celu ich wyprania. Na przykład środki pieniężne uzyskane w wyniku przestępstwa, wpłacane jako darowizny podstawionych lub nieistniejących osób fizycznych lub prawnych, mogą być następnie – w legalny sposób – transferowane na rzecz konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych, zgodnie z celami wskazanymi w statucie organizacji.

- wykorzystywanie sposobów gromadzenia środków pieniężnych ułatwiających ukrycie źródeł ich pochodzenia i tożsamości rzeczywistych darczyńców (np. zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych);

- wykorzystywanie nowych narzędzi technologicznych;

Fundacje/stowarzyszenia wykorzystujące do pozyskiwania funduszy nowe narzędzia technologiczne sprzyjające ukryciu źródeł ich pochodzenia, takie jak „crowdfunding” czy „blockchain”.

- brak ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych o fundacji stowarzyszeniu, czy prowadzi działalność zgodną ze swoim statutem;

- brak informacji na temat końcowego wykorzystania funduszy;

- krótki okres funkcjonowania;

- uzyskanie negatywnych informacji o działalności fundacji/stowarzyszenia;

-  zawieszenia zarządu fundacji i wyznaczenia zarządcy przymusowego (art. 14 ustawy o fundacjach).

- zidentyfikowanie w sprawozdaniu z działalności fundacji informacji pozwalających negatywnie ocenić prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z ustawy (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach).

- fundacje nieujawniające informacji o swojej działalności, np. poprzez brak składanych sprawozdań lub brak kontaktu z przedstawicielami fundacji/stowarzyszenia;

- podmioty organizujące podejrzane zbiórki pieniędzy pod pretekstem działań ukierunkowanych na zwalczanie pandemii COVID-19;

-  fałszywe organizacje charytatywne otrzymujące środki pieniężne – prywatne/rządowe, służące rzekomej walce z pandemią COVID-19;

- nieuwzględnienie przez instytucje obowiązane nowych czynników ryzyka związanych z epidemią COVID-19 odnoszących się do ich działalności (art. 27 ustawy).

Pomimo wystąpienia uzasadnionych okoliczności instytucje obowiązane nie aktualizują swoich ocen ryzyka, o których mowa w art. 27 ustawy. Brak identyfikacji i oceny przez instytucje obowiązane nowych czynników ryzyka spowodowanych epidemią COVID-19 wpływa negatywnie na cały system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nie tylko w danej instytucji obowiązanej.

Ponadto zalecane jest bieżące śledzenie publikacji i komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na komunikat 23, opublikowany w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (oświadczenie.doc)oświadczenie.doc32 kB