Przyjmując niniejszy dokument Powiat Tatrzański deklaruje wolę kształtowania współpra-cy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-ku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji zadań Powiatu –  w zakresach gdzie jest to możliwe - we współdziałaniu z nimi.


Celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi. Realizacja Programu winna służyć tworzeniu optymalnych warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wspierania ich obywatelskiej aktywności w zakresie poprawy warunków życia oraz rozwiązywania problemów społecznych wspólnoty samorządowej.  

pełna treść programu w załączniku

Pliki do pobrania
Pobierz plik (program wspólpracy 2020.doc)program wspólpracy 2020.doc57 kB

Starostwo Powiatowe w Zakopanem ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje zakończą się 28 listopada 2019 roku. Uwagi do projektu programu można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15 (pok. 21) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego  w 2020r. 

1. Starosta Tatrzański zaprasza organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późń. zmianami) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2020.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka  komisji i przesłanie go do dnia 18 listopada 2019r. na adres Starostwa Powiatowego w Zakopanem , ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane lub złożenie go na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem. O terminie złożenia formularza drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa. Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – NPP”

4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy j/w dokona Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Komisja -formularz-zgloszeniowy.doc)Komisja -formularz-zgloszeniowy.doc37 kB
  1. W ostatnich dniach został ogłoszony nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachęcamy  do zgłaszania kandydatów do dnia 28 czerwca 2019 r.
    •    Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania znajduje się: LINK


  2. Trwa również nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.
    •    Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 31 lipca 2019 r.
    •    Więcej informacji LINK

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim wydłużył trzeci nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do dnia 31.05.2019 r. do godziny 15:00.


Adresatami zaproszenia do składania wniosków są oprócz samorządów lokalnych również instytucje, organizacje i stowarzyszenia o charakterze niedochodowym.

 

 

Wszelkich informacji udzielają :
Związek Euroregion „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel.+48  18 266 99 81
www.pwt.euroregion-tatry.eu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.