1. Prowadzi kontrolę instytucjonalną wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie:
  1. Prowadzenia wstępnej oceny celowości i oszczędności dokonywania wydatków z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
  2. Efektywności i terminowości realizacji zadań,
  3. Badania wysokości i terminowości wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i dokonanych wydatków,
  4. Przestrzegania obowiązujących procedur kontroli zarządczej,
  5. Przestrzegania zasad etycznego postępowania,
  6. Wiarygodności sprawozdań,
  7. Prawidłowości gospodarki składnikami majątkowymi oraz ochrony zasobów.
 2. Składa Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego coroczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.
 3. Sprawdza realizację wniosków pokontrolnych.