1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 • obsługa wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 • zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych
  i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT),
 • prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w postaci materiałów elektronicznych,
  w systemie teleinformatycznym PZGiK,
 • wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 1. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
 • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, odpisów aktów notarialnych oraz dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • wydawanie odpłatnie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także kopii dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie
  i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w zakresie projektowanych elementów sieci,
 • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • przeprowadzanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • nieodpłatne zapewnienie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 • nadzór nad wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji.

3. Naczelnik Wydziału Geodezji pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego
i wykonuje zadania Starosty określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.