Regionalny Ośrodek EFS i Starostwo Powiatowe w Zakopanem

Seminarium animacyjno - informacyjne
nt. pozyskiwania środków w konkursach regionalnych PO KL EFS
w Małopolsce
i Planów Działania na rok 2013

Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie działający przy FRDL MISTiA zapraszają na seminarium informacyjne dotyczące zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym oraz możliwościami wykorzystania wsparcia finansowego w Małopolsce w 2013 roku ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia na rzecz grup defaworyzowanych.

Seminarium odbędzie się dn. 11.02.2013 w godzinach 13.00–17.00, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem (ul. Chramcówki 15). W trakcie i po zakończeniu spotkania będzie można skorzystać z indywidualnej konsultacji doradcy kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS.

centrum

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09.
Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna.

Logo Projektów unijnych

W dniu 13 grudnia w godz. 10.00-14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pt.: 

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność gospodarczą z terenu powiatu nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego.

FEM

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich zapraszamy na szkolenie pt. „Promocja projektów finansowanych ze środków UE”, które odbędzie się w dniu 21 listopada br. w Nowym Targu w siedzibie Starostwa Powiatowego (al.1000-lecia 35) w godz. 09.30-13.30. Szkolenie jest bezpłatne. Adresowane jest do beneficjentów Funduszy Europejskich z terenu powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. 

logo informacji

1 sierpnia 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Jest on realizowany w całym województwie małopolskim w podziale na 5 subregionów przez partnerstwo, w którego skład wchodzą:"Ekoconsultant oraz IT Vision

Ekoconsultant oraz IT Vision zapraszają do udziału w dofinansowanych projektach doradczych
„Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP” oraz
„Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”

Projekty są skierowane do małych i średnich firm z Małopolski.

Stowarzyszenie ESWIP, Biuro Incjatyw Społecznych, Małopolska Sieć LGD

W dniu 26 października br., w godz. 13:00 – 16:15, w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, przy ul. Chramcówki 15, odbędzie się seminarium upowszechniające Model Miejscowości Tematycznej, wdrażany od wielu lat z powodzeniem na Warmii i Mazurach.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli małopolskich instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i pomocy społecznej, rynku pracy, turystyki oraz rozwoju lokalnego m.in.: JST, PCPR, PUP, LGD, OPS, NGO. Uczestnicy seminarium będą mogli zapoznać się z ideą miejscowości tematycznej i procesem jej budowy, poznać praktyczne aspekty funkcjonowania miejscowości oraz korzyści płynące z ich tworzenia.

Programy Unijne

Jesteś studentem? Masz pomysł na biznes ale nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację? Pragniesz rozwijać swoje zainteresowania? Jesteś otwarty na zdobywanie nowych umiejętności? Jeśli tak - to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

W ramach odbywającego się corocznie Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie w Nowym Targu, działający w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie oraz Punktem Konsultacyjnym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy europejskich oraz dostępnych programów stypendialnych.

europejski_fundusz_spoleczny

Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II naborze do projektu pt.: „Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

europejski_fundusz_spoleczny

  • mdb

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego.

Celem projektu jest udzielenie przedsiębiorcom kompleksowej usługi doradczej, która będzie dla nich bodźcem do dynamicznego rozwoju.
Doradztwo w ramach projektu obejmuje najważniejsze obszary działalności firmy: zarządzanie finansami, marketing, doradztwo prawne, podatki, zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne oraz trendy i prognozy branżowe.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny.

Podkategorie