W dniu 30 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. z siedzibą w Nowym Targu na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera od km 2+467,35 do km 3+425,00 oraz od km 4+425,00 do km 5+060,50 w miejscowości Zakopane - Powiat Tatrzański”.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa oraz jakości obsługi uczestników ruchu drogowego.
W ramach umowy wykonane zostaną m.in. następujące prace:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaż stalowych barier ochronnych.

Ogółem wartość zadania wynosi 2 521 865,68 zł w tym:

- uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 260 932,00 zł.

Planowany termin zakończenia przedmiotowej inwestycji 30.09.2024r.