I. W zakresie ustawy „prawo ochrony środowiska”

 1. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 3. wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisje nie wymagają pozwolenia,
 5. mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 6. nakładanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 7. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 8. sporządzanie projektów zestawienia przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk,
 9. wydawanie opinii do WFOŚIGW i NWFOŚIGW o efektach ekologicznych projektowanych inwestycji,
 10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 11. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 12. prowadzenie postępowań dotyczących ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 13. identyfikacja i sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 14. sporządzenie map akustycznych, ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

II. W zakresie ustawy „o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”

 1. wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

III. W zakresie ustawy „o odpadach”

 1. wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 2. nałożenie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.

IV. W zakresie ustawy „o ochronie przyrody”

 1. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt egzotycznych,
 2. wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na gruntach gminnych.

V. W zakresie ustawy „prawo geologiczne i górnicze”

 1. przyjmowanie i zatwierdzanie projektów i dokumentacji geologicznych nie wymagających udzielania koncesji,
 2. udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 3. działanie jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.

VI. W zakresie ustawy „prawo wodne”

 1. zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

VII. W zakresie ustawy „o lasach”

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. określenie zadań właścicieli lasów w zakresie powszechnej ochrony lasów,
 3. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 4. cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna,
 5. uznawanie, po uzgodnieniu z właścicielem i zaopiniowaniu przez radę gminy,
 6. lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru, zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
 7. wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu,
 8. wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na zalesienia, odnowienia i przebudowę drzewostanu.

VIII. W zakresie ustawy „prawo łowieckie”

 1. wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywanie zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 4. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w razie szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

IX. W zakresie ustawy „o rybactwie śródlądowym”

 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
 3. wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

X. W zakresie ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”

 1. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

XI. W zakresie ustawy „o transporcie kolejowym”

 1. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

XII. W zakresie ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”

 1. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Podkategorie