Do kompetencji Radcy Prawnego należy:

 1. Obsługa prawna Starostwa Powiatowego.
 2. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 3. Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Starostwa.
 4. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
 5. Wydawanie opinii w sprawach:
  1. projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
  2. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia,
  3. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  4. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  5. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
  6. umorzenia wierzytelności,
 6. Zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
 7. Opinie prawne poza wymienionymi w ust.5 wydawane są na pisemny wniosek. Wniosek o wydanie opinii prawnej winien zawierać przedmiot wątpliwości i wyraźnie sprecyzowane pytanie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty.
 8. Wykonanie zastępstwa procesowego przed organami orzekającymi w sprawach należących do zakresu działania Starostwa.
 9. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.