Uchwała Nr 472/76/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 27 lipca 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ustala co następuje:

§ 1.

Ogłasza się  konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1.

§ 2.

  1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronie internetowej (www.powiat.tatry.pl) i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do wszystkich entuzjastów matematyki, którzy zechcą stawić czoła zadaniom, które odnoszą się do wspomnianej dziedziny naukowej. Jego odbiorcami będą uczniowie z terenu całej Polski, znajdujący się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

  1. Konkurs „TopMaths” zostanie przeprowadzony online na portalu edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w serwisie. Zostanie on rozegrany w niniejszych kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.
  3. Pytania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się uczestnikom zabawy odpowiadają najnowszej podstawie programowej. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki, dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening dla uczniów klas 8 i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się zagadnienia odnoszące się do zakresu materiału pojawiającego się na maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).
  4. Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” można znaleźć pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

„TopMaths” to wspaniała zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To też okazja, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.