1. Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do postępowania sądowego,
  3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. Prowadzenie edukacji konsumenckiej,
  5. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  6. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz innymi organizacjami do których należy ochrona praw konsumentów,
  7. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
  8. Wytaczania powództwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony,
  9. Występowanie z roszczeniami w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej,
  10. Przedkładanie corocznie do zatwierdzenia Staroście sprawozdania ze swojej działalności.