W dniu 25 listopada 2022 r. w obecności :

  1. Starosty Tatrzańskiego – Pana Piotra Bąka,
  2. Wicestarosty Tatrzańskiego – Pana Władysława Filara,
  3. Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia,
  4. Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pana Jerzego Chlebińskiego,
  5. Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pani Agnieszki Stachoń – Staszel
  6. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc

odbyło się uroczyste ślubowanie Pana Michała Stachury - Inspektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania za dotychczasowe wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

  • 20221125_120430p
  • 20221125_120614