W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego.
Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków. Informacje zawarte w niniejszym piśmie proszę rozpowszechnić do jak najszerszego grona odbiorców.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie
mgr Rafał Rostecki

Szanowni Państwo,
w dniu 9 grudnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy program, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wpierający polski sektor rybacki w perspektywie 2021-2027.
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020.
Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) ponad 512 mln euro, co łącznie z wkładem krajowym da kwotę prawie 732 mln euro.
Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach 4 priorytetów:
Priorytet 1
Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych – ponad 314 mln euro.
Priorytet 2
Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzani i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – ponad 304 mln euro.
Priorytet 3
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury – 67 mln euro.
Priorytet 4
Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów – 2 mln euro
Realizując zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, chciałam przekazać, że została uruchomiona strona internetowa programu www.rybactwo.gov.pl.
Jest to oficjalna strona programu, na której będą publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych w przyszłości operacji. Docelowo, jedynie na tej stronie będziecie Państwo mieli dostęp do ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie.
Uzupełnieniem tej strony są założone, na potrzeby działań komunikacyjnych konta programu w mediach społecznościowych, promujące zagadnienia na temat funduszu, na których przekazywane będą najświeższe i bieżące informacje związane z programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa.
Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do dalszego działania.

Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

ZALECENIA:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno -    Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl

Informuję, iż na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacje-ogolne.html udostępnione zostały „dokumenty dotyczące zasad przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, ubiegających się o dofinansowanie zadań w 2023 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie spółek, działających na obszarze Starostwa Powiatowego,
o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Zasady dla spółek wodnych.pdf)Zasady dla spółek wodnych.pdf177 kB
Pobierz plik (Wzór umowy.pdf)Wzór umowy.pdf153 kB

Kontynuując program „Dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” do dnia 31 marca 2023r przyjmowane są wnioski o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły oraz świerka (do 25% ilości wszystkich wnioskowanych sadzonek).

 Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem Wydział Środowiska (tel. 182023921) oraz u osób odpowiedzialnych za przekazanie sadzonek na terenie danej gminy:

- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec - Radna Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Poronin: Janusz Pawlikowski – Radny Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta - Radna Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego.

Szczegóły programu zawarte są w regulaminie dofinansowania.
Powiat Tatrzański w ciągu siedmiu lat przeznaczył na przedmiotowy program 91.000,- zł. Realizując 575 wniosków przekazał mieszkańcom 100 tys. sztuk sadzonek buka i jodły.

Poniżej do pobrania regulamin dofinansowania oraz formularz wniosku dofinansowania.

Szanowni Państwo, 

            Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

1.   Do 15 marca 2023 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl  za 2022 rok:

  • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
    Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.
  • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
    Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

www.malopolska.pl/produktowa  - w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie  - w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet  - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki  - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

2.   Do 31 marca 2023 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2022 rok:

  • Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
    Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

Ponadto informujemy, że:

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Z poważaniem
Tomasz Pietrusiak
Zastępca Dyrektora
tel.: +48 12 63 03 140

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2023 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie
starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
4) usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2023 roku.
W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504), zarządza się, co następuje:

Pełna treść rozporządzenia do pobrania w załączniku.

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Informuję, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) - Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 25 do 29 kwietnia 2022 r.
na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracją Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że szczepienia i oznakowanie zwierząt towarzyszących z Ukrainy wykonywane są w lecznicach lekarsko - weterynaryjnych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.