Starosta Tatrzański ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zakopanem z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.

 1. Nazwa stanowiska pracy:

 1) Inspektor w Wydziale Budownictwa (3 etaty)

2. Wymagania niezbędne - konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: średnie branżowe lub ukończone studia wyższe w zakresie (architektura, budownictwo, administracja, gospodarka przestrzenna),
 6. staż pracy - w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej - 3 lata natomiast w przypadku wykształcenia średniego – 5 lat
 7. dobra znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 • ustawa o samorządzie powiatowym,
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o własności lokali,
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o drogach publicznych,
 • ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktem wykonawczym do tej ustawy,
 • ustawa o ochronie przyrody,
 • ustawa o udostępnianiu informacji publicznej,
 • ustawa prawo wodne,
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wraz z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 1. wiedza specjalistyczna w zakresie procesu inwestycyjnego w budownictwie, fachowość w stosowaniu odpowiednich przepisów z zakresu właściwości rzeczowej realizowanych zadań przez wydział, umiejętność czytania rysunków technicznych oraz treści map do celów projektowych, zdolność interpretacji przepisów prawa, aktów prawa miejscowego i zasad sporządzania dokumentów urzędowych zarówno w wersji papierowej jak i w formie dokumentów elektronicznych, analityczne myślenie, biegłość w planowaniu i organizacji pracy, znajomość obsługi komputera w tym edytorów tekstu, LEX, internet, sprawność w zakresie komunikacji pisemnej,
 2. rzetelność, kultura osobista, dokładność, obowiązkowość, terminowość, samodzielność, odporność psychiczna, zdolność do pracy w warunkach stresu, wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie w powierzone zadania, asertywność, inicjatywa i umiejętność w nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami, z możliwością pobrania znajduje się poniżej, w sekcji plików do pobrania.