Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1722) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 listopada 2023r. uzupełnionego pismem z dnia 21 maja 2024 r. Wójta Gminy Poronin wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Poronin, własności działek ewid. nr 5021/2 i 5628/1 obr. 0507 Małe Ciche, w jednostce ewidencyjnej Poronin, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Działka ewid. nr 5021/2 obręb 0507 Małe Ciche o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada p.gr.l.kat. 5021/2 obj. KW NS1Z/00000853/2.

Działka ewid. nr 5628/1 obręb 0507 Małe Ciche o nieuregulowanym stanie prawnym odpowiada:

  • p.gr.l.kat. 5022/35 obj. KW NS1Z/00000853/2;
  • p.gr.l.kat. 5022/16 i 5022/18 obj. Lwh 762 (utr. moc prawną);
  • p.gr.l.kat. 5022/38 i 5022/40 obj. Lwh 702 (utr. moc prawną);
  • p.gr.l.kat. 5022/31 obj. Lwh 1105 (utr. moc prawną);
  • p.gr.l.kat. 5022/25 obj. KW NS1Z/00000873/8;
  • p.gr.l.kat. 5022/27 obj. Lwh 1065 (utr. moc prawną).

Na podstawie art. 5 ust. 4 „Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości objęte wnioskiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stała się ostateczna.”

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami niniejszego postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, pawilon B, pokój nr 118.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutej prawny zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie uznaje się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

 

mgr inż. Maciej Janicki

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1722) informuję, że w dniu 18 czerwca 2024 r. została wydana decyzja znak GN.6821.2.5.2024 w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Bukowina Tatrzańska, własności działki ewid. nr 659 obr. 0304 Czarna Góra, w jednostce ewidencyjnej Bukowina Tatrzańska, użytkowanej jako droga ogólnodostępna o znaczeniu lokalnym.

Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy znak GN.6821.2.5.2024 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż w myśl art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszcza o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

 

z up. Starosty
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

 

mgr inż. Maciej Janicki

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) STAROSTA TATRZAŃSKI zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2024 r. została wydana Decyzja nr 2 znak: GN.683.3.8.2023 o ustaleniu wysokości odszkodowania za udział 4/32 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewid. nr 50/6 o pow. 0,0001 ha obr. 052 Zakopane, stanowiącej własność nieżyjącego Pana Andrzeja Kojs s. Jana i Anny, którego spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, nabytej przez Gminę Miasto Zakopane na podstawie decyzji Starosty Tatrzańskiego nr 2/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. znak: AB.6740.44.2022.ASS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Czynności tej można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 118 w godzinach od 9 – 14, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Chrobak, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.1.11.2024) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0302 Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska, oznaczonej jako dz. ewid. nr 237/39 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV Białka Tatrzańska Kopliny, linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej nN 0,4 kV dla zasilania obiektu handlowo usługowego 34-405 Białka Tatrzańska ” obejmującego budowę sieci kablowej nN 0,4kV oraz wymianę istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4 kV.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 1495/87 obr. Białka Tatrzańska nie jest prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zakopanem księga wieczysta, a zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jako właściciel ujawniony jest:

  • Skarb Państwa

natomiast jako gospodarujący zasobem nieruchomości ujawniony jest:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B - pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) zawiadamia, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suche, jedn. ewid. Poronin, oznaczonej jako dz. ewid. nr 15435/4 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV oraz powiązań z istniejącą siecią nN 0,4kV w miejscowości Suche Mineralna” obejmującego budowę nowej sieci energetycznej – wymianę istniejącej sieci napowietrznej starego typu (nieizolowanej) na sieć dwunapięciową pełnoizolowaną oraz budowę nowych sieci napowietrznych nN0,4kV pełno izolowanych i rozbiórkę istniejących sieci napowietrznych nN0,4kV starego typu. Łączna długość projektowanej infrastruktury technicznej na tej działce to 14,3 m dla sieci energetycznej dwunapięciowej SN/nN 15/0,4kV oraz 13,9 m dla sieci napowietrznej nN0,4kV, powierzchnia strefy kontrolowanej 76,4 m² (średnio 1,3 m od osi projektowanej sieci co obustronnie daje 2,6 m). Obszar potrzebny do wykonania zadania to 225 m².

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 27 marca 2024 r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W/w doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.