I. Zadania z zakresu drogownictwa

Realizowanie decyzji i poleceń Zarządu Powiatu Tatrzańskiego – jako zarządcy dróg powiatowych, do którego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pas drogowy.

II. sprawy gospodarczo – inwestycyjne:

 1. utrzymywanie i gospodarowanie mieniem Powiatu,
 2. opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych oraz rocznych planów remontów kapitalnych,
 3. zabezpieczenie środków finansowych w planach budżetowych na remonty i modernizację obiektów stanowiących mienie Powiatu i efektywne ich użytkowanie,
 4. gospodarowanie budynkami oraz środkami rzeczowymi i zabezpieczenie mienia,
 5. organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz czynności związanych z kasacją,
 6. gospodarowanie taborem samochodowym,
 7. dbanie o porządek i poprawienie warunków technicznych pracy w Starostwie,
 8. przygotowywanie materiałów do prowadzenia przetargów na remont i inwestycje prowadzone przez Powiat i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansowo - Budżetowym i Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 9. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji budów, zgłoszeń i odbiorów remontów i inwestycji prowadzonych przez Powiat,
 10. prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją remontów i inwestycji prowadzonych przez Powiat, w tym przeprowadzanie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego,
 11. sporządzanie raz na kwartał informacji o realizacji dochodów z mienia Powiatu jak i stanie realizacji prac w prowadzonych przez Powiat remontach i inwestycjach,
 12. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 13. sporządzanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do wojewody o przekazanie mienia na rzecz Powiatu,
 14. sporządzanie informacji o stanie mienia powiatowego.

III. sprawy związane z realizacją zadań:

 1. opracowanie strategii rozwoju i promocji Powiatu,
 2. opracowanie programów i projektów dla uzyskania funduszy krajowych i zagranicznych,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi,
 4. koordynacja działań wynikających ze strategii Powiatu,
 5. przygotowanie, opracowywanie i rozliczanie wniosków o środki w ramach funduszów Unii Europejskiej i środków pomocowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z integracją europejską,
 7. wydawanie zezwoleń dotyczących prowadzenia działalności w zakresie drobnej wytwórczości podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 1989r. Nr 27 poz. 148 z późn. zm.).
 8. opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych.