W dniu 18 maja Starosta Tatrzański Pan Piotr Bąk i Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem Pani Anna Król - Józaga wzięli udział w uroczystym oficjalnym otwarciu budynku siedziby wydziałów starostwa powiatowego w Kartuzach.

Historia budynku przy ul. Kościuszki sięga 1895 roku i już wtedy budynek przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy. Budynek przy ul. Kościuszki 26 stał się główną siedzibą reaktywowanego w 1986 roku Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia 2020 roku.

Uchwała Nr 549/5/23

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie: konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem, Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej i powołania jej składu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 530) w związku z art. 97 ust.
1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego:

§ 1

  1. Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Dyrektora Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tatrogród” w Zakopanem.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem (www.bip.gov.pl).

Wojewoda zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi „Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2023”. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych oraz służb odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Omówiono także program i zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja na Wielkiej Krokwi dostarczy emocji kibicom w nadchodzący weekend 13-15 stycznia.

Kontynuując wieloletnią tradycję w dniu 13 grudnia 2022 r. przedstawiciele z Podhala ofiarowali choinkę dla Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Świąteczne drzewko przekazali przedstawiciele samorządów: Powiatu Tatrzańskiego na czele ze Starostą Piotrem Bąkiem i Wicestarostą Władysławem Filarem, Miasta Zakopane oraz Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie na czele z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Małopolskiego Janem Piczurą. Choinka do Wadowic spod Tatr została przekazana już po raz ósmy. Górale w ten sposób chcą podkreślić, że pamiętają miejsce tak bardzo związane ze świętym Janem Pawłem II dla którego Tatry były wyjątkowe. Podczas uroczystości odbyło się wspólne dekorowanie drzewka oraz kolędowanie.

Województwo Małopolskie ogłosiło nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”.

Wnioski o dotacje należy wypełniać elektronicznie w generatorze wniosków na stronie www.dziedzictwo.malopolska.pl, a następnie wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji wniosku, należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16.00. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2186355,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2023.html oraz na naszej stronie internetowej:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-ochronazabytkow-malopolski

logo

Na zaproszenie Adama Sperzyńskiego Starosty Rawickiego delegacje powiatu tatrzańskiego w osobach Władysława Filara Wicestarosty Tatrzańskiego, Zofii Garbulińskiej Skarbnika Powiatu oraz Anny Król-Józagi Naczelnika Wydziału Edukacji gościła w Rawiczu.

Podczas wizyty wzięła udział w otwarciu wydarzenia  „Noc zawodowców” podczas, którego zapoznała się z ciekawą i urozmaiconą ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat rawicki. Delegacja uczestniczyła także w święcie jeźdźców w siodle i bryczek czyli „Hubertusie” organizowanym przez Starostę Rawickiego wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, połączonym ze zbiórką charytatywną dla chorego dziecka.

Goście z powiatu tatrzańskiego mieli także okazję poznać walory krajobrazowe regionu jakim jest bez wątpienia Kompleks Stawno obejmujący rezerwat stawów milickich, tj. zespołu stawów rybnych założonych przez cystersów w XIII wieku, największy  ośrodek hodowli karpia i jeden z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów i przedsiębiorcami obfitowały w nawiązanie licznych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z perspektywą dalszej współpracy w zakresie merytorycznych zadań powiatów.

logo

W dniu 08.10.2022 piłkarska reprezentacja naszego Starostwa wzięła udział w rozgrywkach o Puchar Starosty Poznańskiego w piłce futsalowej.

W składzie drużyny Powiatu Tatrzańskiego wystąpili:

  1. Maciej Janicki
  2. Stanisław Stosel
  3. Pius Gut-Romanowski
  4. Krystian Ciślak
  5. Marcin Turosz
  6. Daniel Buzek
  7. Grzegorz Drewniak

Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Zwycięzcami turnieju została reprezentacja gminy Komorniki.

W dniach 28 września 2022 r. do 1 października 2022 r, na zaproszenie Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza delegacja Powiatu Tatrzańskiego w składzie: Marian Łojek – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Krzysztof Zięba – Kierownik Referatu Drogownictwa oraz Krzysztof  Majerczyk -  Inspektor w Wydziale Infrastruktury uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zadań z zakresu komunikacji, transportu i dróg publicznych
w powiatach.

     Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące: Kodeksu Postępowania Administracyjnego
z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, wydawania decyzji administracyjnych – zagadnienia praktyczne, a także problematyki drogowej związanej z transportem wysokotonażowym.

     Delegacja powiatu tatrzańskiego zwiedziła m. in. Winnicę Silesian oraz uczestniczyła
w wizycie studyjnej. Powiat tatrzański łączy z powiatem świdnickim współpraca partnerska
od 2014 roku.

Informujemy, że 27 września br. Powiat Tatrzański podpisał umowę na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla fragmentów obrębów Biały Dunajec i Bukowina Tatrzańska. Aktualizacja ma na celu poprawę jakości danych ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodności zapisów w rejestrach ze stanem faktycznym i prawnym. Projekt ten jest kontynuacją działań dotyczących ewidencji gruntów i budynków, rozpoczętych w tych miejscowościach w roku 2021. Wykonawca zadania – firma RGPROJEKT z Krakowa wykona pomiary budynków nieujawnionych dotychczas na mapach ewidencyjnych, a także przeprowadzi ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli nieruchomości. Obszar objęty pomiarem w Białym Dunajcu dotyczy terenów zabudowanych wzdłuż ulic Generała Galicy, Wincentego Witosa, Miłośników Podhala, Tadeusza Kościuszki. W Bukowinie Tatrzańskiej teren pomiaru obejmuje fragment ul. Tadeusza Kościuszki – od Domu Ludowego w kierunku szkoły. Właściciele działek proszeni są o udzielanie wszelkich informacji dotyczących ich nieruchomości, a także o pozwolenie na wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Geodeci wykonujący pomiary będą posiadali specjalne identyfikatory potwierdzone przez Starostę Tatrzańskiego, Pana Piotr Bąka.

Delegacja powiatu tatrzańskiego uczestniczyła w niedzielę 24 lipca w tradycyjnym odpuście w Derenku.