Uchwała Nr 521/90/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 23 listopada 2022

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza - organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego - na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego.

§ 2

Na realizację w roku 2023 zadania publicznego przyznaje się środki na łączną kwotę 126.060,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych), w tym 120.120.00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego /po 60.060,00 zł na punkt/ i 5.940.00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej /2.970,00 zł na punkt/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Uchwała o wyborze oferty NGO.pdf)Uchwała o wyborze oferty NGO.pdf338 kB