Starosta Tatrzański informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026.  
Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:


- terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
- organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.               

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy należy dokonać na druku – Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Zał. 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”. Jednocześnie informujemy, że Powiatowa Rada Rynku Pracy zostanie powołana przez Starostę Tatrzańskiego. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej powiatu tatrzańskiego oraz na stronie www.powiat.tatry.pl.

Poniżej do pobrania  - Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy