Powiat Tatrzański / Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Tatrzańskie Szlaki Kariery (II)”, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zakłada on realizację instrumentów i usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:

 • pośrednictwo pracy (dla wszystkich uczestników),
 • poradnictwo zawodowe (dla wszystkich uczestników),
 • organizację staży (dla 45 osób),
 • organizację prac interwencyjnych (dla 5 osób),
 • przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dla 19 osób)
 • przyznawanie bonów na zasiedlenie lub realizację innych form pomocy przewidzianych w ustawie (dla 9 osób).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 78 osób pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w szczególności:

 • osób młodych (w wieku 18-29 lat), zwłaszcza należących do grupy NEET,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • migrantów (w tym z Ukrainy).

Projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatów bezpośrednich: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” – na poziomie co najmniej 60% oraz „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – na poziomie co najmniej 20%.

Wartość projektu wynosi 1 402 930,53 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 1 192 490,95 zł.

Projekt, którego umowa została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 18 marca 2024r., będzie realizowany do 30 czerwca 2025 roku.

#FunduszeUE

Projekt pn. „Tatrzańskie Szlaki Kariery (II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa

Umowa nr: FEMP.06.01-IP.02-0113/24