Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało medal: Order Młodego Bohatera, który przyznawany będzie osobom do osiemnastego roku życia, które dzięki własnemu działaniu przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo do zażegnania niebezpieczeństwa. Zgłoszenia osób do wyróżnienia należy dokonać za pośrednictwem wniosku udostępnionego na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater

TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU POWIATU TATRZAŃSKIEGO

Szanowni Państwo, w ramach treningów i ćwiczeń systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:00 na terenie całego powiatu tatrzańskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy, trwający 1 minutę, emitowany przez syreny.

Jak już informowaliśmy w Małopolsce, a więc i w Powiecie Tatrzańskim trwa KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2023 roku. Celem kwalifikacji wojskowej jest zebranie i wprowadzenie aktualnych danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 14 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem odbyła się XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową, a także kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Uczestników powitali: Komendant Powiatowy  PSP w Zakopanem st. bryg. Grzegorz Worwa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zakopanem dh. Adam Tracz.

Eliminacje odbyły się w 3 grupach wiekowych:
I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI.
II grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII.
III grupa wiekowa – uczniowie szkół średnich.

W turnieju wzięło udział 49 uczniów reprezentujących wszystkie gminy z terenu powiatu. Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 20 pytań. Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu zakwalifikowali się do etapu ustnego turnieju.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych o obowiązku ich utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.