Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze  przystąpieniu przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2021r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2021r. beneficjenci- za pośrednictwem Powiatu – mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze  likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się , tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych,  dofinansowania wkładu własnego w projektach dot. aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.  


Obszary Programu  realizowane w 2020r. :

- obszar A - zapewnienie dostępności  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych(wnioski składane bezpośrednio  do PFRON w  trybie ciągłym )

- obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych , środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

- obszar D - likwidacja barier transportowych

- obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego  w projektach dot. aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych (wnioski składane bezpośrednio  do PFRON w trybie ciągłym)

- obszar F - remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

- obszar G - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Podmioty zainteresowane realizacją projektów  w ramach Programu  mogą składać Wnioski wraz  z załącznikami  w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15  lub  przesłać  pocztą  na adres tut. Starostwa.

Wnioski do programu będą przyjmowane w terminie do dnia 05 lutego 2021r.( w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem).   

Szczegółowe informacje dot. warunków i procedur realizacji  w/w Programu oraz wzory dokumentów (do pobrania) można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce : O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III”. Nadto informacje dot. w/w Programu można uzyskać w siedzibie Oddziału PFRON w Krakowie  ul. Na Zjeździe 11  tel. (0-12) 31 21 418  lub w  Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tut. Starostwa  tel. (18) 20 239 17 .