Miło nam poinformować, że na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Tatrzańskim szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. Pakiet szkoleniowy OPW, natomiast uczniowie klasy pierwszej Technikum Nr 2 realizujący program szkolenia OPW, objęci zostali dofinansowaniem na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. Pakiet ubiorczy ucznia OPW.

Przyznana dotacja: 88.560 zł, co stanowi 80 % kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania
Wkład własny: 22.140 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania
                                       Całkowita wartość zadania: 110.700 zł

O niespodziewanych atrakcjach w podróży pisali uczniowie czterech szkół ponadpodstawowych podczas 22. Powiatowego Konkursu Ortograficznego, który odbył się 14 grudnia br. w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyła się gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

     W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyła się gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Stypendium zostało wręczone z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który dostał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Przyznawane jest ono od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 3000 zł. Poniżej lista uczniów z terenu Powiatu Tatrzańskiego, którzy odebrali stypendia w roku szkolnym 2022/2023:

1. Emilia Anna Chyc-Mulik - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

2. Dawid Stanisław Bubla - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

3. Lidia Leja - Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

4. Zuzanna Pabin - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.

5. Magdalena Palenica - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

6. Zuzanna Złoza - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

7. Katarzyna Klag - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO
w Zakopanem.

8. Lena Brzoza - Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława hr. Zamoyskiego
w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem.

9. Katarzyna Kurzydło - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

W czwartek 10 listopada w sali obrad Urzędu Gminy w Kościelisku odbył się XV Konkurs „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego, Nowotarskiego, Hrubieszowskiego, Rawickiego, Wadowickiego i Międzychodzkiego oraz miasta Sopot. Konkurs dotyczy też uczniów szkół podstawowych: Gminy i Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, Gminy Jabłonka oraz z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Tegoroczny finał konkursu odbywał się pod hasłem: „Stulecie Powrotu Części Górnego Śląska do Macierzy”.

zyczenia

erazmus

Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów  poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

logo

Na zaproszenie Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego w Poznaniu gościła delegacja powiatu tatrzańskiego reprezentowana przez Annę Król-Józagę Naczelnika Wydziału Edukacji, Małgorzatę Mierczak Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem oraz Zdzisława Króżla Dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem.

W trakcie pobytu dyrektorzy szkół wraz z dyrektorami szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego, poznańskiego i kartuskiego wzięli udział w konferencji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół powiatu poznańskiego.

Mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej i największej szkoły prowadzonej przez powiat poznański tj.: Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu i podzielenia się doświadczeniami ze współpracy z dużymi firmami w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.

Delegacja miała też możliwość zwiedzania Zamku w Kórniku, siedziby rodu Zamoyskich, której przedstawiciel hr Władysław Zamoyski jest patronem ZSHT w Zakopanem.

Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

logo

W dniu 31 sierpnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Zakopanem złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Maciej Gąsienica - nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem oraz Krzysztof  Mierczak – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała również Pani Małgorzata Stopka – Olesiak – nauczycielw Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.

W wyniku postępowania konkursowego, na kolejną kadencję wyłoniono nowego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Został nim dotychczasowy dyrektor Pan Marek Donatowicz. Akt powierzenia funkcji dyrektora wraz z gratulacjami i życzeniami wręczył Starosta Tatrzański Piotr Bąk.

Podczas spotkania pożegnano Panią Dorotę Sztokfisz - Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku, w związku z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Gratulacje i życzenia od Starosty i Zarządu, w związku z nagrodą jubileuszową otrzymał Zdzisław Króżel – Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego omówił także plany pracy szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.